Connect with us

Lifestyle

การลงทะเบียน กับออมสิน

#เรามาดูเรื่องราวของ “ออมสิน” กัน

  • อุปสรรค ในชีวิ ต                               ถ้าจะพูดถึงภาวะบ้านเมืองเราในตอนนี้ มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาทำให้บ้านเมืองเราในตอนนี้เกิดภาวะตึงเครียด ไหนจะเป็นเรื่องโร คภั ยไข้เจ็บ ไหนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆ ทำให้หลายๆคนเกิดความเครียดขึ้นมา ก็เป็นที่รู้ๆกันดีอยู่ว่าในตอนนี้เกี่ยวกับโร คภั ยคงหนีไม่พ้น โร คโค วิ ด ที่ทำให้เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

กรณีผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการเยี ยวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถ านก ารณ์การแพ ร่ร ะบา ดโค วิ ด-19 รอบใหม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพ ร่ร ะบ าดระลอกใหม่ของโค วิ ด-19 เป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

5 มาตรการเยี ยวยา ประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไ วรั สโ คโ รนาโค วิ ด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติดังนี้

• เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

• มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

• ไม่ต้องใช้หลักประกัน

• ได้รับผลกระทบจากโค วิ ด-19

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณบัติดังนี้

• เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

• มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

• ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

• ได้รับผลกระทบจากโค วิ ด-19 ** ทั้ง 2 โครงการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

เรียบเรียงโดย                          thaimarketing

More in Lifestyle

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย