Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

บ้านที่ใครก็อยากมี

#บ้านใหม่ผ่อนสบาย สานฝันผู้มีรายได้น้อย!

  • เชื่อว่าหลายคนสนใจ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยที่อยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง การเคหะแห่งชาติจึงที่เป็นที่พึ่งสำคัญ ผู้มีรายได้น้อยที่ยื่นกู้ธนาคารไม่ผ่านมีเยอะมาก เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเข้มงวด

  • ทำให้ฝันสลายไม่สามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ตอนนี้มีข่าวดี การเคหะฯ เริ่มปล่อยกู้ให้ลูกค้าเองแล้วตามโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย

เนื้อหาที่น่าสนใจ

  • โครงการนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจาก ครม.เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2562 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในการซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินทั่วไป ให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ภายใต้กรอบวงเงิน 5,207 ล้านบาท เริ่มปล่อยกู้ได้เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 27 ราย เป็นวงเงิน 18.48 ล้านบาท

  • ปีงบประมาณ 2564 การเคหะฯได้รับจัดสรรงบฯในโครงการนี้กว่า 300 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2563 ที่ได้มา 346 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 18 ล้านบาท เหลืออยู่ 328 ล้านบาท เอามาทบรวมกันได้ รวมเป็น 600 กว่าล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3.5% ในปีที่ 1 2 อัตราดอกเบี้ย 4% ในปีที่ 3-4 และอัตราดอกเบี้ย 4.5% ในปีที่ 5

 

สิ่งที่ต้องรู้ในการซื้อบ้าน

  • สำหรับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าซื้อบ้านการเคหะฯประกอบด้วย

 

  • 1.ผู้เช่าซื้อต้องมีสัญชาติไทย
  • 2.รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 41,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน
  • 3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี (ในกรณีอายุเกิน 60 ปี ต้องหาผู้เช่าซื้อร่วม และจะพิจารณาเป็นรายๆ
  • 4.ต้องมีอาชีพและรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักฐานที่นำมาแสดง

  • 5.ไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีประวัติค้างชำระแล้วไปปิดยอดหนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ)

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย