Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

9 อานิสงส์ ถ้าคุณใส่บาตรยามเช้า

ทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า แต่ด้วยความที่สังคมมีการแข่งขัน รีบเร่งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจึงทำให้ชาวพุทธแบบเราเอง ยิ่งออ กห่างจากประเพณีอันดีงาม อย่างการตักบาตรพระในตอนเช้านั่นเองและวันนี้เราจะมาดู คุณประโยชน์ของการใส่บาตร ว่ามีมากมายหลายประการขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะ…

 

 

 

1. เป็นการต่อบุญ ต่อลาภให้ตนเองเพราะการใส่บาตรนั้น เป็นการเสริมทาน บารมีโดยตรง คือเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันได้นั้น กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่ างต่อเนื่อง และก็สามารถพ้นความย ากจนได้

 

 

2. จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิต ให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้น มา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งนี่แหละที่เรียกว่าเป็นสังฆ านุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ นับเป็นบุญการเจริญพระกร ร ม ฐานถึง 2 กองด้วยกัน

 

3. ลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มเย็น เป้าหมายหลักของการให้ทาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือเพื่อ กำ จั ด ความตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และรู้จักการเสี ยสละ

 

4. เป็นการอุทิศ ส่วนกุศลให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ล่ วงลั บไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีคุณของเรา

 

5. เป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์ สามเณร ต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ หากว่าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหาร และเมื่อไม่มีอาหารนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ ต่อไปพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันก็เป็นได้

 

6. ได้เป็นที่รัก ของผู้คนทั้งหล า ยคนดี คน มีปัญญา ผู้คนย่อมต้องการคบค้ าสมาคมด้วย มีชื่อเสี ยงดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม จากโล กนี้ไปแล้ว ก็ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเอง

7. ได้เป็นแบบอย่ างการส่ งต่อ ความดีจากรุ่นสู่รุ่นให้ลูกๆ หลานๆ มีแบบอย่ างในการทำความดีสืบไป เพราะหากคนเป็นพ่อแม่ ไม่ทำตัวอย่ างไว้ลูกๆ หลานๆ ก็ไม่มีตัวอย่ างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะทำไม่เป็น หรือจะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม อันดีงามของเราก็จะสูญไปในที่สุดนั่นเอง

 

8. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้ เพื่อความงดงาม และความมีเสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

 

9. เป็นการสร้างความปรองดอง ให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิก ฤ ต ความศรัทธา เพราะหากชาวพุทธทุกบ้าน พร้อมเพรียงกันใส่บาตร

 

จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นและพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุข ความสามัคคีของห มู่คณะนั้น ย่อมทำให้เกิดสุข….

 

 

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย