Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

เเจงวันหยุดยาว 8 วันเเล้วจร้า

คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่างๆของรัฐบาลไทย

 

 

 

 

สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ…

 

 

คณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิบไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว

 

 

พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร..

 

.และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 

จำนวนรัฐมนตรีในคณะนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน

 

ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 เป็นคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุด และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562…

 

.แต่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กรกฎาคม ปีเดียวกัน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน….

 

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563

 

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

 

ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จะไม่หยุด แต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

 

ทดแทน ดังนั้นทำให้มีวันหยุดยาววันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

 

เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ…

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย