ไมค์ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร

นักร้อง นักแสดง ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับ ซาร่า คาซิงกินี เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชาย

ซึ่ง ไมค์ พิรัชต์ ได้ร้องขอเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตร ใช้อำนาจปกครอง และหลังจากที่มีการไต่สวนคำร้องแล้ว ไมค์และ ทนายเจมส์ นิติธร ซึ่งเป็นทนายผู้รับมอบอำนาจของไมค์ พร้อมด้วย นายสนิท ปัจจายา ทนายความเจ้าของคดี ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า

ทนายสนิท : “คุณไมค์มายื่นคำร้องเพื่อรับรองบุตรให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้มีอำนาจในการปกครองบุตร ซึ่งขึ้นตอนวันนี้มีการนัดไต่สวนคำร้อง แต่ว่าคุณซาร่าได้มีการยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามา ก็จะมีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งนึง จะได้ทราบข้อเท็จจริงวันที่ 2 พ.ย. 63 ที่จะมีการนัดไกล่เกลี่ยที่ศาลอีกที

วันนี้คุณซาร่าไม่ได้มา ส่งมาแต่ทนาย สิ่งที่มายื่นวันนี้คือขออำนาจรับรองบุตรร่วมปกครองน้องแม็กซ์เวลล์ร่วมกับคุณซาร่า เรื่องนี้ปกติทางฝั่งผู้หญิงจะเป็นคนเรียก แต่วันนี้เป็นทางคุณไมค์มายื่น ตามข้อเท็จจริงคุณไมค์เป็นบิดาอยู่แล้ว ในใบสูติบัตรก็คือเป็นชื่อคุณไมค์เป็นบิดาอยู่แล้ว”

การจดทะเบียนรับรองบุตรจะเกิดขึ้นเมื่อบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ทำให้เด็กไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา ไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน บิดาจึงต้องขอจดทะเบียนว่าเป็นบุตร เพื่อให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดาสามารถขอจดทะเบียนรับรองเด็กว่าเป็นบุตรได้ 2 กรณีคือ

1. กรณีที่ได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาเด็ก บิดาสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักงานทะเบียนเขต พร้อมกับเด็กและมารดาเด็กแสดงความยินยอมจากทั้งสองคนต่อหน้านายทะเบียน และนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตรของบุตร หนังสือแสดงความยินยอมของบุตรและมารดาบุตร

2. กรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรกรณีนี้จึงต้องมีคำพิพากษาของศาลก่อน โดยการตั้งทนายความยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เมื่อยื่นคำร้องแล้วบิดาจะต้องไปให้ถ้อยคำต่อผู้อำนวยการสถานพินิจ และเมื่อไต่สวนคำร้องเสร็จและศาลได้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ ก็สามารถนำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนได

ผลของการจดทะเบียนรับรองบุตร

ถือว่าเป็นบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด ทำให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดากับบุตร มีอำนาจปกครองบุตร และหากต่อมาบิดาสิ้นสภาพบุคคล บุตรนั้นก็มีสิทธิได้รับมรดกของบิดาในฐานะทายาทโดยธรรม ถ้าบิดาได้รับความยินยอมจากเด็กและมารดาเด็กก็สามารถไปขอจดทะเบียนว่าเด็กเป็นบุตรได้เลย แต่ถ้าหากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว บิดาจะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาก่อนจึงจะไปดำเนินการขอจดทะเบียนรับรองบุตรได้

การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา เนื่องจากบุตรที่เกิดจากบิดา และมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร

สามารถทำได้โดยให้บิดาเป็นผู้ยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต

โดยนำ หลักฐานคือ

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบิดา มารดา และ บุตร

– บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา สูติบัตรของบุตร ไปแสดง

– พยานบุคคลจำนวน 2 คน ทั้งนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรมารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมด้วย ในกรณีที่มารดาหรือบุตรคัดค้านว่าบิดา ผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ในกรณีบุตรเป็น ผู้เยาว์ไร้เดียงสา หรือมารดาสิ้นสภาพบุคคลแล้ว นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ นอกจากจะได้ ยื่นร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไปแสดง

* การจดทะเบียนรับรองบุตรไม่มีค่าธรรมเนียม