หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ แม่ๆ เตรียมรับเงิu

แม่ๆ เตรียมรับเงิu

11
0

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีลูกหรือกำลังจะมีลูก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า..การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดปีงบประมาณ2563 (1ตุลาคม62-30กันยายน63) เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย

1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ข้อ1.เเละ

2. ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)

7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

..

ขอบคุณ : เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล