หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ ไม่แพ้ชาติใด สัตหีบโมเดล ระบบการศึกษาใหม่ พร้อมผลิตแรงงานฝีมือไทยสู่การเติบโตของ EEC

ไม่แพ้ชาติใด สัตหีบโมเดล ระบบการศึกษาใหม่ พร้อมผลิตแรงงานฝีมือไทยสู่การเติบโตของ EEC

8
0

5

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาคอุตสาหกรรมแรงงานของไทยในปัจจุบันนั้น ขาดแคลนแรงงานกว่าร้อยละ 75 โดยเฉพาะแรงงานช่างฝีมือระดับอาชีวะ เหตุเนื่องมาจากปัจจัยหลักสังคมไทยมุ่งเน้นความสำคัญกับการศึกษาระดับปริญญามากกว่า ประกอบกับการเติบโตของ EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกในขณะนี้ การขาดแคลนแรงงานฝีมือจึงถือเป็นปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ ด้วยเหตุนี้เอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ “สัตหีบโมเดล” หรือการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) ขึ้น เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการผลิตแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาด และสามารถแข่งขันกับระดับอาเซียนได้อย่างทัดเทียม

Strip _ Rebuild Training_010

“สัตหีบโมเดล” อาศัยทฤษฎีการศึกษาแบบบูรณาการ คือแนวความคิดที่จะให้นักศึกษาเรียนไปทำงานไป เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทางเชิงประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้เข้ากับทักษะการทำงาน โดยร่วมมืกับ 3 ฝ่ายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมหรือองค์ความรู้ โดยการขยายผลนั้นมีทั้งหมด 3 ระยะ คือ
S Plan (Short Plan) คือการจัดแผนระยะสั้น รูปแบบการศึกษา 2 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปวส.
M Plan (Middle Plan) คือการจัดแผนระยะกลาง รูปแบบการศึกษา 3 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปวช. 3 ต่อเนื่องถึงระดับปวส.
L Plan (Large Plan) คือการจัดแผนระยะยาว รูปแบบการศึกษา 5 ปี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปวช.1 จนจบระดับปวส.

shutterstock_277643792

โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นครอบคลุมทั้ง 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
สถานศึกษา : สามารถยกระดับการเรียนการสอน และยกระดับฝีมือช่างเฉพาะให้มีทักษาะทัดเทียมในระดับนานาชาติ และผลิตแรงงานวิชาชีพได้ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ

สถานประกอบการ : สามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางของสถานประกอบการ และจะมีแรงงานรองรับการเติบโตของสถานประกอบการในอนาคต

สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ : สามารถประสานนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยเข้ามาร่วมกำหนดสมรรถนะวิชาชีพใหเกิดขึ้นในสัตหีบโมเดล

shutterstock_306860177

ซึ่งการที่ สัตหีบโมเดล จะบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ต้องอาศัย 5 ขั้นตอนสำคัญจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ร่วมกันรับนักศึกษา > ร่วมกันกำหนดหลักสูตร > บริษัทให้ทุน เงินเดือน และสวัสดิการ > บริษัทรับนักศึกษาไปฝึกงาน ไปจนถึงบริษัทรับนักศึกษาเข้าทำงาน โดย สัตหีบโมเดล คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างช่างฝีมือตรงความต้องการ เป็นคนดี มีรายได้สูง จำนวน 6,000 คน/ปี โดยพร้อมกันนี้ต้องระดมความร่วมมือจากรัฐ-เอกชนทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และต้องมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 600 บริษัท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริษัทละ 10 คน

shutterstock_526625740

เรียกได้ว่า สัตหีบโมเดล ถือเป็นยุทธศาสตร์การศึกษาอาชีวะระบบใหม่ ที่จะปูรากฐานตลาดแรงงานฝีมือของไทยให้มีศักยภาพพร้อมรับกับการเติบโตของ EEC และสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาประเทศ ระบบคมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here