หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ ICT งานเข้า! สติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ ถูกยื่นฟ้อง ปปช. เหตุราคาสูงเกินจริง

ICT งานเข้า! สติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ ถูกยื่นฟ้อง ปปช. เหตุราคาสูงเกินจริง

191
0

Screen Shot 2015-01-05 at 15.15.54

เพียงสัปดาห์กว่าๆหลังจาก LINE Sticker ค่านิยม 12 ประการจาก ICT เปิดให้ประชาชน download ด้วยงบประมาณ 7 ล้าน ล่าสุดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นฟ้องต่อ ปปช. เรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีข้อสังเกตหลายประการซึ่งคิดว่าอาจมีการทุจริต

ข้อสังเกต/ความผิด มีดังนี้ครับ

1) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

2) การประกาศราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง โดยไม่มีเหตุผลรองรับ

4) มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เกินไปกว่าเอกชนทั่วไป

5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่เข้าเงื่อนไขวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีเหตุเร่งด่วน โดยเฉพาะไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 24 และหรือข้อ 107 และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทผู้รับจ้างผลิตหรือดำเนินการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคคลในรัฐบาลอันเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ข้อ 6 (4) และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

Source: manager.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here