หน้าแรก ความรู้การตลาด การออกแบบบริการ กับการขับเคลื่อนองค์กร

การออกแบบบริการ กับการขับเคลื่อนองค์กร

82
0

เมื่อมีบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศอังกฤษจํานวนมากได้นําการออกแบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ และบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบเหล่านี้ก็ประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นมากกว่าบริษัททั่วไปถึง 200% ศูนย์การออกแบบแห่งเดนมารก์ (Danish Design Centre) จึงได้จำแนกการใช้การออกแบบภายในองค์กรออกมาเป็น 4 ลำดับขั้นให้เราทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ คือ

Design Ladder

  • No Design : องค์กรที่ไม่มีการใช้การออกแบบ ไม่มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ไม่มีหรือมีการใช้การออกแบบน้อยมาก
  • Design as Styling : องค์กรที่ใ่ช้การออกแบบกับรูปลักษณ์ภายนอก ความสวยงามหรือเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ (styling and appearance) โดยนักออกแบบจะมีส่วนร่วมในตอนท้ายของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • Design as Process : องค์กรที่เห็นความสําาคัญของการออกแบบและใช้การออกแบบอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน การออกแแบบมีส่วนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Design as Strategy : องค์กรที่เห็นความสําาคัญของการออกแบบและใช้การออกแบบเป็น เครื่องมือในการสร้างความเป็นผู้นําทางอุตสาหกรรม โดยใช้การออกแบบที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการภายในขององค์กร

การทํางานออกแบบบริการจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับดังนี้

service design level

  • No Service Design : ไม่มีการคำนึงถึงการออกแบบบริการเลย
  • Interface Level : นําการออกแบบบริการไปใช้ในจุดที่องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง หรือในส่วนรูปแบบภายนอก
  • System Level : ประยุกต์การออกแบบบริการเข้าสู่งานระบบขององค์กร เพื่อให้ทั้งองค์กรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • Strategic Level : ใช้การออกแบบบริการเพ่ือช่วยสร้างกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดทิศทางการเติบโต และการพัฒนาในภาพรวม

ทั้งหมดนี้มีผลกับการปรับโครงสร้างของธุรกิจให้สอดคล้องกับการออกแบบบริการ หากผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แน่นอนว่าจะต้องเข้าใจในพื้นฐานของการออกแบบบริการอย่างถ่องแท้ ซึ่งเราจะมาว่ากันในครั้งต่อไปค่ะ

ข้อมูลอ้างอิงและเรียบเรียงใหม่จาก “คู่มือการออกแบบบริการ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here