หน้าแรก ความรู้การตลาด การคิดเชิงออกแบบกับงานบริการ (Design Thinking)

การคิดเชิงออกแบบกับงานบริการ (Design Thinking)

340
0

Design Thinking

คนส่วนใหญอาจมองว่างานออกแบบทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสวยงามน่าสนใจ แต่นั่นเป็นแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แท้ที่จริงแล้ว งานออกแบบที่ดีจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะในเรื่องของสุนทรียะหรือรูปลักษณ์ที่เหมาะสม ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน และที่สําคัญ จะต้องคํานึงถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมชุมชน และผู้คนที่อาจมีปฏิสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับงานออกแบบนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย

คําถามที่ตามมาคือ แล้วนักออกแบบที่ดี มีกระบวนการคิดอย่างไร ไนเจล ครอส (Nigel Cross) นักทฤษฎด้านการออกแบบคนสำคัญในช่วงปี 1980s-1990s เคยกล่าวถึงวิธีคิดของนักออกแบบไว้ว่า

  • นักออกแบบชอบคิดนอกกรอบ
  • นักออกแบบมักใช้สัญชาตญาณในการทําางานโดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวเลย ทุกครั้งที่ทําางาน หัวสมองของนักออกแบบจะหาคําตอบและหนทางแก้ไขให้กับแต่ละปัญหาได้
  • นักออกแบบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  • นักออกแบบคิดหาหนทางแก้ไขเป็นภาพ มากกว่าเขียนเป็นตัวอักษร
  • นักออกแบบจะเปิดรับการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและแรงบันดาลใจที่หลากหลาย เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ได้

และทุกครั้งที่พูดถึงคำว่า “การออกแบบ” (Design) ก็มักจะมีคำว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ควบคู่มาด้วยกันเสมอ ทิม บราวน์ (Tim Brown) ประธานบริษัท IDEO ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเกิดจากทักษะการทําางานของนักออกแบบ ที่สามารถเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจได้… แต่ที่สําคัญที่สุด แนวคิดนั้นๆ จะต้องสร้างคุณค่าให้กับชีวิตผู้บริโภคและมีโอกาสทางการตลาดด้วย

คําพูดนี้ของบราวน์สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์เบิร์ท ไซมอน (Herbert Simon) นักคิดด้านการออกแบบในยุค 1960s-1980s ผู้ประพันธ์หนังสือ The Sciences of the Artificial ที่ว่า งานออกแบบ คือกระบวนการทําางานที่สามารถปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากกว่า

แล้วนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างไรกับธรุกิจบริการ ข้อมลูจากรายงานขององค์กรอิสระในปี ค.ศ. 2011 พบว่า

เงิน 1 ปอนด์ท่ีลงทุนไปในโครงการออกแบบ จะสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาไม่ต่ำกว่า 25 ปอนด์ ภายในกรอบระยะเวลา 2 ปี และถ้าเป็นงานบริการสาธารณะด้วยแล้ว 1 ปอนด์น้ันจะให้ผลตอบแทนกลับมาถึง 26 ปอนด์เลยทีเดียว

นอกจากนั้นยังมีข้อมูลจากกลุ่มธรุกิจระบุว่า การออกแบบได้ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของพวกเขาให้เติบโตขึ้น ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และมีส่วนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ได้ 

ทรรศนะและตัวเลขข้างต้นนี้สอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยโดย Design Council ประเทศอังกฤษท่ีว่า

มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศอังกฤษจําานวนมาก ที่ได้นําาการออกแบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ และบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบเหล่านี้ ก็ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นมากกว่าบริษัททั่วไปถึง 200%

การออกแบบบจึงมีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจบริการให้ประสบผลสำเร็จ เพราะการบริการ ต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ และต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจอย่างสูงสุด นั่นหมายความว่า “ความแตกต่าง” ที่สอดแทรกอยู่ในธุรกิจบริการ จะช่วยมัดใจผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลอ้างอิงและเรียบเรียงใหม่จาก “คู่มือการออกแบบบริการ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here