หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ ศัพท์การตลาดน่ารู้: Grassroots Marketing การตลาดแบบท้องถิ่น

ศัพท์การตลาดน่ารู้: Grassroots Marketing การตลาดแบบท้องถิ่น

89
1

Grass Roots Marketing

Grassroots Marketing เป็นกลยุทธ์การสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยยึดหลักของการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการสื่อสาร กระจายข่าวสารและบอกต่อไปยังผู้คนในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงคนทั่วไปในระดับรากหญ้า ที่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้คำว่ารากแก้วแทน 

ซึ่งคำว่ารากหญ้า (Grassroots) ในความหมายของ Grassroots Marketing หมายความถึงผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ที่อยู่ในสังคมหรือท้องถิ่นนั้น ๆ โดยครอบคลุมถึงพื้นที่ในเขตระดับหมู่บ้าน ตำบล และต่างจังหวัดทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับฐานะหรือชาติตระกูลใด ๆ เลย

เป็นกลยุทธ์ที่เรามักจะเห็นนักการเมืองใช้กันอย่างบ่อยครั้ง เพราะเป็นการสื่อสารที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบกันได้ เป็นการรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาของผู้คนทั่วไปที่อาจเข้าไม่ถึงช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ Grassroots Marketing จึงทำให้ต่างฝ่ายต่างได้พูดคุยและรับทราบถึงสิ่งที่ผู้คนต้องการได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งดีกว่าการโฆษณาด้วยสื่อแบบเดิม ที่เป็นการสื่อสารเพียงทางเดียว ที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า แท้จริงแล้ว ผู้คนทั่วไปหรือผู้บริโภคนั้น ต้องการอะไรกันแน่ เป็นการสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักการเมืองกับประชาชน จนเกิดเป็นความภักดีในตัวนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ ได้

So in intro’d it runs was my a and happy a cialis very I’m product. Non sunscreen frizzy I to strange.

หากเปรียบว่าพรรคการเมืองเป็นสินค้า นโยบายของพรรคก็คงจะเป็นข้อความโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหน การลงพื้นที่หาเสียง ก็เปรียบเสมือนว่าแบรนด์กำลังทำ CRM (Customer relationship management) คือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคนั่นเอง หากมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี ความผิดพลาดหรือนโยบายที่ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อย จะเลือกตั้งอีกกี่ครั้ง ก็ยังคงเลือกพรรคการเมืองเดิมอยู่ เพราะประชาชนมีความภักดีกับพรรคการเมืองนั่นเอง เหมือน ๆ กับผู้บริโภคภักดีกับตราสินค้า (Brand Loyalty) นั่นหล่ะ

tadalafil

การสื่อสารแบบ 2 ทางของ Grassroots Marketing ต่างจากการสื่อสารแบบ 2 ทางของ Social Media Marketing ตรงที่ กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่ม หรืออาจมีบ้างที่จัดอยู่ในทั้ง 2 กลุ่ม พฤติกรรมการสื่อสารจะแตกต่างกัน ซึ่ง Grassroots Marketing จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมมากกว่า และอาจเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อจำนวนมากด้วยเช่นกัน

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.