หน้าแรก ความรู้การตลาด แนวโน้มความต้องการของลูกค้าในอนาคต

แนวโน้มความต้องการของลูกค้าในอนาคต

283
0

โลกที่กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าอย่างมาก ดังนั้นนักการตลาด

ต้องหันมาสนใจความคิดในใจของลูกค้า เริ่มมองจากมุมมองของลูกค้าคือ “ฉัน” ว่าฉันคิดอย่างไร

ฉันคาดหวังอะไร

ๅ

วาระความต้องการของลูกค้า (The Customer Agenda)

การลำดับความต้องการของลูกค้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ตัวฉันเอง (Me : ความรู้สึกในใจของลูกค้า)

-ฉันต้องการเป็นคนพิเศษ มีคนเอาอกเอาใจมากขึ้น มากกว่าที่คาดหวัง มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

ต้องการมีชีวิตยืนยาวที่มีพร้อมทั้งความสุข ความสำเร็จ และ ความสะดวกสบาย

-ฉันต้องการใช้ของแท้ ต้นตำรับ ไม่นิยมของเทียม ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ต้องการไปถึง

เป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ ต้องการความเป็นธรรมชาติ สินค้าปลอดสารพิษ ปลอดสาร-

ปรุงแต่งต่างๆ และต้องการความเชื่อใจและความซื่อสัตย์ของผู้ที่ติดต่อด้วย

-ฉันมีความปรารถนาและมีความใฝ่ฝันในชีวิต และต้องการสร้างฝันนั้นให้เป็นจริง ฉันต้องการถูกดูแล

ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่แค่ครึ่งๆกลางๆ และเป็นการบริการที่มีระดับ โดยให้เกียรติแก่ลูกค้าอย่างจริงใจ

ในฐานะคนพิเศษจริงๆ พร้อมทั้งความประทับใจแบบคาดไม่ถึงก็ยิ่งดี

 

2.โลกของฉัน (My World)

-ฉันต้องการสิ่งยึดเหนี่ยว ที่เป็นสัมพันธภาพที่อบอุ่น ไว้ใจได้ ทั้งในครอบครัวและชุมชนที่ดี ใกล้ชิดกัน

รักสามัคคีต่อกัน เป็นมิตรแท้ต่อกัน คอยช่วยเหลือดูแลกัน

-ฉันต้องการมีส่วนรวม มีบทบาทในการเคลื่อนไหว แสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันสร้าง

สังคมและโลกที่ดีด้วยกัน

-ฉันต้องการแสดงออก ให้โลกรับรู้ด้วยบุคลิกที่ตนอยากจะเป็น รสนิยมร่วมสมัยมีภาพลักษณ์ที่เป็นที่

ยอมรับ

 

3.โลกภายนอกของฉัน (My World)

-ฉันต้องการสิ่งที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ความชัดเจน ไม่สับสนซับซ้อน สินค้าต้องสามารถประกอบเอง

ได้ง่าย ทำเองได้ง่ายๆ หากมีปัญหาต้องการแก้ปัญหาทันที

-ความสัมพันธ์ที่ฉันต้องการ ต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกเวลา ฉันไม่ชอบการอดทนรอคอย ฉันจะ

แสวงหาช่องทางที่ฉันต้องการ ฉันจะสื่อสาร ค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ฉันต้องการเสมอ

-ฉันต้องการให้สังคม ชุมชนที่อยู่มีความรับผิดชอบ มีความห่วงใยต่อธรรมชาติของโลก ฉันต้องการ

ให้มีความยุติธรรม ต้องการสังคมที่มีจริยธรรมให้สืบสานต่อไปถึงรุ่นลูกหลาน

 

แนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่กล่าวมานี้ นักการตลาดสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง

นวัตกรรม ที่มีความแตกต่าง เพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละกลุ่มของตนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

SOURCE : Creative Age Marketing 4.0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here