หน้าแรก ความสำเร็จ ภาพรวมของการคิดเชิงออกแบบ และการประยุกต์ใช้เพื่อธุรกิจ

ภาพรวมของการคิดเชิงออกแบบ และการประยุกต์ใช้เพื่อธุรกิจ

308
0

designthinking2

การคิดเชิงออกแบบในปัจจุบัน เริ่มเข้ามามีบทบาทในหลายแวดวงธุรกิจ เพราะหลักการคิดเชิงออกแบบนั้นเป็นการคิดแบบบูรณาการ ที่มีกระบวนการคิดค่อนข้างอิสระ จึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจต่างๆ เป็นได้ดี

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องของการคิดเชิงออกแบบกันอย่างละเอียดไปแล้ว แต่วันนี้เราจะพูดกันถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และหัวใจสำคัญที่เป็นองค์ประกอบของหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจนั่นคือ

  1. ลงพื้นที่ศึกษาผู้บริโภค: นักออกแบบจะต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะเป็นการทดลองไปสัมผัสกับประสบการณ์ของผู้บริโภค ไปเรียนรู้ ไปทดลองใช้ชีวิตแบบเดียวกับผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นการสังเกตการณ์ในเบื้องต้น หรือพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามถึงความต้องการต่างๆ รวมถึงปัญหาและความคาดหวังที่แท้จริง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการออกแบบ หรือคิดแก้ปัญหาร่วมกันด้วย เพื่อให้นักออกแบบเข้าใจถึงมุมมองและปัญหาที่แท้จริงของผู้บริโภค ว่ามีความต้องการอะไรที่รอการตอบสนองอยู่บ้าง
  2. ทำงานร่วมกันเป็นทีม: นอกจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาผู้บริโภคแล้ว นักออกแบบยังต้องทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
  3. ทดลองใช้จริง: หากเราต้องการรู้ว่า แนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน หรือแต่ละแนวทางจะมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ก็จะต้องสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) อย่างง่าย แล้วนำไปทดลองใช้จริง ซึ่งอาจนำตัวต้นแบบที่สร้างขึ้นมานั้น กลับไปให้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคได้ทดลองใช้ แล้วนำความคิดเห็นเหล่านั้นกลับมาศึกษาข้อบกพร้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด ดีกว่าลงทุนไปแล้ว แต่สินค้าหรือบริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ ก็จะยิ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น
  4. ใช้ภาพแสดงข้อมูล: ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองคร่าวๆ (Mock-up) ผังเรื่องราวคร่าวๆ (Story board) หรือแม้แต่การสวมบทบาทกลุ่มเป้าหมาย (Role-playing) มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการคิดเชิงออกแบบ เพราะภาพจะช่วยทำให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น ทำให้แนวทางและความคิดสร้างสรรค์นั้นถูกสื่อออกมาให้เข้าใจตรงกันได้มากยิ่งขึ้น
  5. วิเคราะห์ธุรกิจร่วมไปด้วย: ข้อนี้สำคัญสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้อย่างมาก เพราะโดยปกติแล้ว การวิเคราะห์ธุรกิจมักทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่สำหรับการคิดเชิงออกแบบนั้น ขั้นตอนนี้ควรจะทำไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เห็นภาพจากมุมมองทางธุรกิจในระหว่างพัฒนาผลงานไปด้วยว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ หรือต้องสร้างกลยุทธ์เชิงธุรกิจอะไรขึ้นมารองรับ ทำให้เห็นภาพการพัฒนาอย่างรอบด้าน เป็นการคิดอย่างบูรณาการที่ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สมบูรณ์แบบ

เพราะการคิดที่อิสระแบบนี้ ทำให้การคิดเชิงออกแบบกลายเป็นเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการในหลายๆ ธุรกิจ แต่จะยากกว่าตรงที่การคิดเชิงออกแบบเพื่อธุรกิจนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักออกแบบจึงต้องคิดให้เร็ว และคิดให้ทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here