Facebook-Glitch-UK-Price-Facebook-Website-Bug-Friends-on-Facebook-Post-Glitch-Friends-on-Facebook-Post-Glitch-Bug-Friends-on-Fac-630775

Facebook จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 คน เพื่อตรวจสอบโฆษณาจากบัญชีผู้ใช้ปลอม ที่ส่งผลกระทบทางการเมืองในสหรัฐ หลังจากที่เจอปัญหาใหญ่จากผู้ใช้งานที่สร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างโฆษณาที่ส่งผลกระทบกับการเมือง

นอกจากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อตรวจสอบแล้ว Facebook ยังได้ลงทุนในด้าน Machine Learning เพิ่มเติมด้วย เพื่อตรวจสอบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงขยายขอบเขตของนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับโฆษณาให้ครอบคลุมถึงการสื่อสารที่อาจสร้างความรุนแรงในด้านต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ผู้ที่ลงโฆษณาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!