ประกาศ 11 พื้นที่

สถ านกา รณ์ C V-1 9 จังหวัดเชียงใหม่ อัพเดตล่าสุด ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 พบผู้ติด CV-19 จำนวน 96 ราย โดยได้มีการตร วจพ บคลั สเต อร์ใหม่กลุ่มเพื่อนหอพักโชคชัยทาวเวอร์ ตำบลสุเทพ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาหารร่วมกัน

พร้อมประกาศ 11 พื้นที่เสี่ย งในห้างบิ๊กซี เชียงใหม่

ดอนจั่น ขอให้ผู้มีประวัติใช้บริก าร สังเก ตอ ากา รตนเอง และเข้ารับก ารตรว จ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เสี่ ยงสั มผั สผู้ติ ด C V-1 9 ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือใช้บริก ารหรือสั มผั สกับพ นักง าน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564

ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้ นที่ บิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– ช็อป WACOAL STUDIO

– ร้านเพียว

– ร้าน อีฟ โรเซ

-ร้านวัตสัน

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารกรุงไทย

– ธนาคาร TTB

– แผนกเบเกอรี่ บิ๊กซี เชียงใหม่ ดอนจั่น

– แผนก รับสินค้า

– ร้านขายโทรศัพท์ CM โมบาย

ขอให้สังเก ตอ าก าร 14 วัน

(นับจากวันที่สั มผั สเสี่ย งวันสุดท้าย)

คลั สเต อร์ต่าง ๆ 28 ราย จาก 12 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น 8 ราย, คลัสเตอร์บ้า นบว กจั่น หมู่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 4 ราย,

คลัสเตอร์ใหม่กลุ่ มเพื่ อนหอพักโชคชั ยท าวเวอร์ ตำบลสุเทพ 4 ราย เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รับประทานอาห ารร่วมกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*